• Laddar data...

Vad är några smarta hedgingstrategier vid trading?

Hedging kommer från engelskans ”att gardera sig” och det är precis det som hedging handlar om; att minska risken och skydda sin position genom att gardera och försäkra sig. Kostnaden för hedging är priset du får betala för att undvika risker.

Det finns flera olika typer av risker:

 • Marknadsrisk
 • Ränterisk
 • Valutarisk
 • Inflationsrisk
 • Bransch- och företagsrisk
 • Lands- eller regionrisk.

Om du tror att aktiemarknaden ska gå upp över tid kan du investera i en bred aktieindexfond, men genom att till viss del inta en omvänd marknadsposition (spekulera i nedgång i index) minskar du din portföljs marknadspris och risk för ett negativt utfall samtidigt som du begränsar möjligheten till vinst vid uppgång. Mellanskillnaden som uppstår mellan de två olika positionerna är den vinst som skapas. Samtidigt kan man likna skillnaden för investeringsbeloppet i nedgångspositionen med en uppgång som den försäkringspremie som investeraren väljer att betala för att minska den sammantagna investeringens marknadspris. De omvända positionerna som intas är alltid negativt korrelerade vid hedging.

Vad är några smarta hedgingstrategier?

Hedgingstrategier omfattar vanligtvis användning av derivat, t.ex. optioner och terminer. Hedgingstrategi är den metod som styr inriktningen på förvaltningen av en hedgeportfölj. Strategierna anger förvaltarens val av investeringstekniker för att erhålla absolut avkastning. Hedging kan användas för olika tillgångar, t.ex. aktier, valutor, räntor, råvaror. Att använda sig av hedgingstrategier har blivit allt vanligare vid valutahandel och räntehandel. En strategi som är komplex och som kan använda samtliga tillgångsslag benämns multistrategi.

De vanligaste hedgingstrategierna består av följande:

 • Lång/kort aktiehedge
 • Trendstrategi (managed futures/CTA)
 • Fond-i-fond (multimanager)
 • Räntestrategier (fixed income)
 • Multistrategier

Lång/kort aktiehedgestrategi

En mycket vanlig strategi som innebär att långa ägda innehav av en aktie (investeraren tror på uppgång för den aktien) risksäkras genom att investeraren intar korta omvända positioner genom att blanka aktier (som bedöms övervärderade av investeraren och bedöms gå ned på kort sikt). Marknadsexponeringen bestäms av investerarens preferenser av vinst och risk. I en uppåtgående marknad kommer investeraren öka den långa positionen, medan denne minskar den i en nedåtgående marknad. Samtidigt kan investeraren i en nedåtgående marknad även ta en kort nettoexponering i nedgång. Strategin leder till mindre svängningar i värde och lägre totalrisk jämfört med att enbart investera i en lång position i en aktie.

Fond-i-fond/Multimanager

Fond-i-fond är den vanligast förekommande hedgingstrategin på den svenska fondmarknaden. Den aktuella hedgefonden investerar i flera olika ledande hedgefonder som har olika investeringsstrategier, vilket ger en lägre totalrisk. I praktiken innebär det att möjligheten till vinst (uppgång) begränsas samtidigt som risken i investeringen blir lägre.

Trendstrategier

Trendstrategier studerar historiska pristrender på marknaden för att försöka förutse framtida marknadspriser och därigenom uppnå avkastning. Matematiska modeller, s.k. algoritmer, används för att identifiera köp- och säljsignaler när nya marknadstrender uppstår. Ju starkare trend, desto större position tas i positioner som trenden stödjer och vice versa. Modellen är i praktiken fullt ut datoriserad och kräver att betydande resurser avsätts för riskhantering, eftersom volymerna som handlas ofta ör väldigt stora.

Slutord

Hedging syftar till att minska risken i en portfölj. Det är viktigt att vara klar över att en lägre risk leder till minskad möjlighet för hög avkastning. Riskminskningen som du uppnår i din portfölj genom att använda dig av en hedgingstrategi får du betala genom att få lägre möjlighet till hög avkastning. Även mindre investerare kan använda sig av hedgingstrategier. Vanligast är lång/kort aktiehedge, en position som du själv enkelt kan skapa, och köp av andelar i en fond-i-fond. Liksom vid andra investeringar är det viktigt att du känner dig bekväm med hur instrumenten och strategierna fungerar och vilka möjligheter och risker som uppstår, att du gör medvetna val, samt att du kontinuerligt utvärderar dina investeringar och din valda strategi samt att du aktivt följer utvecklingen på de underliggande tillgångarna.